فیلم معرفی مهندسی برق توسط دکتر جبه دار

 


معرفی رشته مهندسی برق و توضیح مختصر گرایش های آن توسط دکتر جبه دار در الکترونیک سبزوار