ایمنی در برق +پروژه برق+فیلم مستند www.esabzevar.ir

فیلم مستند-آموزش برق-قفل گذاری سی دی-قفل گذاری کامپیوتر-نرم افزار برق-فیلم درسی-سوال امتحانی-برقگرفتگی

ایمنی در برق +پروژه برق+فیلم مستند www.esabzevar.ir

فیلم مستند-آموزش برق-قفل گذاری سی دی-قفل گذاری کامپیوتر-نرم افزار برق-فیلم درسی-سوال امتحانی-برقگرفتگی

ایمنی در برق +پروژه برق+فیلم مستند www.esabzevar.ir
فیلم مستند-آموزش برق-قفل گذاری سی دی-قفل گذاری کامپیوتر-نرم افزار برق-فیلم درسی-سوال امتحانی-برقگرفتگی
کلمات کلیدی

تفاوت سیستمهای کنترل PLC و DCS

آموزش تولید برق -فیلم مستند برق ESABZEVAR.IR

دانلود نرم افزار Microwin برای PLC های سری S7 200 زیمنس

آموزش نرم افزار برق

Altium designer آموزش های فارسی نرم افزار

سیستم زمین و مقررات ایمنی در ایستگاهها با ایزولاسیون گاز

مجموعه فیلم های آموزشی نیروگاه بادی

کتاب آموزشی مثلث نارنجی- PLC STEP5

نرم افزار اندروید

نرم افزار موبایلی برق

نرم افزار برق

طنز لامپ کم مصرف و پیک بار

کانال ماهواره ای کلمه

مرجع کامل زبان برنامه نویسی ++C برای اندروید

آموزش ساخت رباتیک

نیروی زمینی ارتش استخدام می کند

جزوه آموزشی و تصویری شبکه های فشار متوسط و ضعیف

توصیه های مهم پزشکی هنگام کار با کامپیوتر

فیلم مستند تولید فیبرنوری

حفاظت ترانسفورماتورهای قدرت 3

39 مقاله نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق

جزوه مدار دکتر کوهنبرای آمادگی کنکور ارشد و دکتری

حل تشریحی سوالات کنکور ارشد برق 1393

خطبه های نماز جمعه شهرستان خوشاب

ایبوک

کتاب موبایلی

طلایه داران سپاه قائم آل یاسین (عج)

در میهمانی ملکوت

دریای ایثار اباالفضل (ع)

عطش عاشورا

 

بررسی کاربرد قار چهای مقاوم به گرما برای حذف آلودگ یهای نفتی 29
زیس تپالایی لج نهای آلوده به هیدروکرب نهای چندحلق های ت هنشی نشده در تان کهای ذخیره نف تخام با استفاده
از میکروارگانیس مهای گرمادوست
فاز اول: مطالعات، جداسازی و خال صسازی گون ههای گرمادوست
30
زیس تپالایی لج نهای آلوده به هیدروکرب نهای چندحلق های ت هنشی نشده در تان کهای ذخیره نفت خام با استفاده از
میکروارگانیس مهای گرمادوست
فاز دوم: ارزیابی، شناسایی و بهین هسازی شرایط فعالیت گون ههای گرمادوست جداشده مناسب در مقیاس آزمایشگاهی
31
زیس تپالایی لج نهای آلوده به هیدروکرب نهای چندحلق های ت هنشی نشده در تان کهای ذخیره نفت خام با استفاده
از میکروارگانیس مهای گرمادوست
فاز سوم: ارزیابی و بهین هسازی شرایط عملیاتی فرآیند زیس تپالایی در سامانه ترکیبی دو بیورآکتور PBR و Airlift
 

32

esabzevar.ir
استخراج زیستی فلزات با ارزش از کاتالیس تهای فرسوده پالایشگاهی 33
تصفیه پسا بهای صنایع نفتی با استفاده از روش جدید ترکیب رآکتورهای بستر آکنده و ب یهوازی جریان بالارو 35
توسعه یک روش جدید برای انتگراسیون فرآیند با استفاده از آنالیز پینچ ترکیبی آب و انرژی 37
حذف هیدروکرب نهای آروماتیک نفتی ) BTEX ( با استفاده از نانوذرات زئولیتی 38
شبی هسازی آلودگی خاک و آ بهای زیرزمینی توسط مواد آلاینده هیدروکربوری و مد لسازی استراتژ یهای
پاکسازی به روش پمپ- تصفیه 39
جداسازی و حذف مواد هیدروکربنی موجود در لج نهای نفتی با استفاده از خش کک نهای فشار سیال ضربانی 40
طرح مطالعاتی،ت حقیقاتیا زریابی عملکرد رآکتورهاین اپیوستهت رتیبی غشایی درت صفیهب یولوژیکیپ سا بهایپ الایشگاهی 41
پالایش خا کهای آلوده به مواد نفتی با استفاده از محر کهای رشد باکتریایی 42
افزایش تجزیه نوری پسا بهای پالایشگاهی 44
استفاده از فرآیند جذب سطحی جهت کاهش تبخیر هیدروکرب نهای آلاینده محیط زیست 45
تولید کشت شروعک‌ننده جهت حذف هیدروکرب نهای آروماتیک چندحلق های موجود در پسا بهای نفتی 46
طراحی واحد پایلوت پیشرفت هترین سیستم تصفیه فاضلاب )تصفیه هوازی با لجن گرانولی( برای حذف ه مزمان
COD ، نیتروژن و فسفر از فاضلا بهای شهری و صنعتی 47
بررسی رو شهای بهینه و جدید آشکارسازی آلایند ههای گازی، تعیین نوع آلایند ههای گازی تولیدی در
پالایشگا هها و رو شهای دفع آن 49
اثر افزودن یهای سوختی روی کاهش آلایند هها و مصرف سوخت در احتراق موتورهای دیزل 50
بررسی کاربرد ماده افزودنی جایگزین MTBE در ترکیب بنزین موتور تولیدی شرکت پترو صنعت صبا 51
بررسی آلودگی میکروبی سوخ تهای هوایی و تنظیم برنامه مدیریت کنترل آلودگی تا حصول شرایط اطمینا نبخش 52
بررسی آزمایشگاهی حذف SO2 از گاز خروجی از واحد بازیافت گوگرد با استفاده از اکسیدهای فلزی جاذب و
تدوین دانش فنی ساخت جاذ بهای مذکور 53
بررسی رو شهای کاهش آلودگ یهای صوتی پالایشگا هها 54
گوگردزدائی ترموفیلیک برش گازوئیل )فاز یک: جداسازی باکتر یهای گوگردزدا در مقیاس آزمایشگاهی( 55
استفاده از آنزی مهای پراکسیداز برای کنترل آلودگ یهای نفتی 56
مد لسازی سینتیکی و بررسی آزمایشگاهی حذف همزمان آلایند ههای خروجیا ز واحدهای بازیافت گوگرد پالایشگاهی 57
مطالعه جامع کاربرد مواد بیولوژیک در تصفیه پساب پالایشگا هها و تهیه بانک اطلاعاتی مربوطه 59
طراحی، استقرار سامانه و صدور پاسپورت HSE با استفاده از فناوری اطلاعات )بانک داد هها( 60
تصفیه پسا بهای پالایشگاهی با استفاده از بیورآکتورهای غشایی در مقیاس آزمایشگاهی 61
ارائه روش جدید برای پا کسازی و بازیافت لجن و رسوبات کف مخازن ذخیره نف تخام در مقیاس پایلوت 62
پژوهش در زمینه بهبود کمی و کیفی فرآورد ههای نفتی و بهبود استانداردها
طراحی سیستم واک سزدایی تبریدی پیوسته برای تولید پایه روغ نهای خاص با خواص نقطه ریزش قابل کنتر لاز
محصولات جانبی پالایشگا هها 64
توسعه مدلی برای اختلاط بهینه بر شهای نفتی به عنوان مقدم های برای بهین هسازی پالایشگا هها 65
مد لسازی و شبی هسازی دینامیک رآکتورهای صنعتی بستر چکان فرآیند هیدروتریتینگ بر شهای نفتی و
بهین هسازی شرایط عملیاتی برای حداقل کردن میزان گوگرد خروجی ) 66 )HDS
ارتقای کیفیت و تنوع بخشی به محصولات صنایع پالایشی کشور بر اساس تحلیل فرص تها و تهدیدهای بی نالمللی
و داخلی از منظر جذابیت بازار، ارتقای ف نآوری و ملاحظات محیط زیست 67
بررسی امکان پذیری جایگزینی ترکیب زائد DSO به جای دی متیل دی سولفاید مصرفی در پالایشگا ههای
مصرفی در پالایشگاه نفت 68
مد لسازی و شبی هسازی فرآیند سیکلی جذب سطحی با موج فشار برای خال صسازی هیدروژن از گازهای خروجی
فرآیند ریفرمینگ 69
بررسی کاهش Pour Point گازوئیل تولیدی پالایشگا ههای کشور به ۳۰- درجه سانت یگراد با استفاده از مواد
افزودنی ساخت داخل 70
تعیین مشخصات شیمیایی و فیزیکی و ارزیابی یک نمونه امولسیفایر گیاهی جهت اختلاط آب و مازوت طبق
مشخصات 71 NIOC
تولید قیرپلیمری با عملکرد بسیار بالا با استفاده از پلیمرهای ضایعاتی و قیرطبیعی 72
بررسی تأثیر ب هکارگیری مخلوط اتانول و MTBE در بنزین 74
ارائه روش افزودن اتانو لناخالص )آبدار( به بنزین در پالایشگا هها 75
بررسی امکان کاهش گوگرد از فرآورده بنزین توسط استخراج به کمک مایعات یونی )در مقیاس آزمایشگاهی( 76
پژوهش در زمینه کمک به تولید مواد و تجهیزات مورد نیاز
شناسایی و تدوین مشخصات انواع گاماآلومینا به عنوان پایه کاتالیس تهای پرمصرف در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی 78
بررسی استفاده از سود سوزآور به جای آهک هیدراته در تصفیه آب پالایشگا ههای نفت 79
طراحی و ساخت آب بندهای مکانیکی سرامیکی بر پایه سیالون 80
امکان سنجی فنی و اقتصادی تولید DMDS مورد نیاز پالایشگاه نفت کشور از ضایعات پالایشگاه گاز 81
امکا نسنجی استفاده از مبد لهای صفح های و مارپیچی در صنعت نفت 82
بررسی استحصال فلزات گروه پلاتین از کاتالیزورهای مستعمل با استفاده از جاذ بهای طبیعی 83
بررسی تولیدکربن فعال با سطح بالا از کک نفتی تولیدشده در فرآیندهای پالایشی 84
بهین هسازی طراحی مبد لهای حرارتی با استفاده از نانوسیالات 85
مطالعه و تحقیق و سنتز نانو کاتالیست ریفرمینگ نفتا 86
تهیه نر مافزار شبی هسازی ترمودینامیکی و ترموفیزیکی ترکیبات موجود در خطوط فلر 88
تولید نیم هصنعتی اتانول سوختی از مواد سلولزی و آنزی مهای مربوطه 89
تدوین دان شفنی تبدیل گازسنتز به اتانول از مقیاس آزمایشگاهی تا پایلوت یک بشکه در روز 90
پژوهش در زمینه رفع تنگناهای عملیاتی و بهسازی و حفاظت صنعتی
طراحی سیستم کنترل پیشرفته فرآیند ) Advanced Process Control -APC ( بر اساس ایده کنترلی
مد لهای چندگانه و اجرای آن بر روی دستگاه کنترل 92 PH
مطالع ه، تحقیق، طراحی و پیاد هسازی سیستم مونیتورینگ ارزیابی و ممیزی عملکرد حلق ههای کنترل کننده در
واحد عملیاتی کاهش گرانروی پالایشگاه بندرعباس 94
بررسی تکنولوژ یهای تجاری فرآیند بازیابی گوگرد SRU و شبی هسازی تکنولوژی منتخب 95
شبی هسازی برج تقطیر پالایشگاه به منظور افزایش راندمان واحد و بهین هسازی شرایط عملیاتی به کمک تکنیک
دینامیک سیالات محاسباتی ) 96 )CFD
بهین هسازی فرآیند ریفرمینگ نفتا با احیای کاتالیستی پیوسته جهت افزایش تولید بنزین 97
بررسی و امکا نسنجی کاربرد سیست مهای کنترل فرآیند پیشرفته ) APC ( در پالایشگا ههای نفت 98
توسعه مدل LP برای بهین هسازی واحد تقطیر اتمسفریک و تبدیل کاتالیستی پالایشگا هها 99
تهیه برنامه راهبردی مدیریت خوردگی در صنایع نفت - گاز - پتروشیمی وزارت نفت 100
بررسی سینتیک واکن شهای حذف مرکاپتا نهای موجود در بنزین تولیدی واحد کاهش گرانروی توسط محلول
سود در حضور کاتالیست مراکس و شبی هسازی رآکتور واحد مراکس 101
طراحی و بهین هسازی فرآیندهای مایع سازی و جداسازی گاز زیر دمای محیط 102
رو شهای نوین بهر هبرداری و نگهداری بهینه واحدهای عملیاتی 103
ارائه روش نوین در تعیین آسفالتین در فرآورد ههای سنگین نفت با بررسی جذب آن بر روی کربن فعال 104
تهیه نر مافزار جامع طراحی و شبی هسازی کور ههای فرآیندی ) 105 )FH-PRO
بررسی مطالعاتی جامع انواع نم کزداهای نف تخام و تهیه بانک اطلاعاتی نمک زداهای نف تخام پالایشگا ههای کشور 106
بررسی علل کاهش مواد بهبوددهنده هدایت الکتریکی سوخت جت در فرآیند انتقال و پیشنهاد محل مناسب
تزریق ماده افزودنی 107
بررسی آزمایش میدانی بنزین حاوی 10 درصد حجمی اتانول در بنزین 109 E10
بررسی آزمایشگاهی، مد لسازی و پی شبینی رسو بگذاری در خطوط انتقال نفت، پمپ، شیرآلات و تأسیسات تولیدی

پژوهش در زمینه شناخت و ب هکارگیری فناور یهای نو
مطالعه و تحقیق در خصوص استفاده از فناوری نانوتکنولوژی در فرآیند خال صسازی بیوسورفکتانت قابل کاربرد در
کاهش ویسکوزیته لج نهای حاصلا ز لایروبی مخازن فرآورد ههای نفتی )محیط مدل( در مقیاس آزمایشگاهی و بنچ 112
بررسی، پژوهش و سنتز نانوکاتالیس تهای فلزات نجیب ) Pd, Rh, Ir, Ru, Pt ( برای تولید گازسنتز به روش
اکسیداسیون جزئی 114
طراحی و ساخت پایلوت فرآیند جذب تناوبی خلاء برای جداکردن CO2 از گازهای حاصل از احتراق 115
نانو فیلتراسیون حلا لهای آلی ) OSN ( در صنایع پالایشگاهی و ساخت و را هاندازی سیستم جداسازی در مقیاسب نچ 116
تهیه و تدوین برنامه جامع بیواتانول کشور - فاز اول 117
بازیافت هیدروژن از جریا نهای OFF-GAS پالایشگاهی توسط تکنولوژی جدید غشایی 118
شناسایی و غربا لگری میکروارگانیز مهای قادر به انجام پا کسازی زیستی ) Bioremediation ( هیدروکرب نهای
آروماتیک چندحلق های ) PAHs ( در نمون ههای خاک 120
استفاده از نانولول ههای کربنی ب هعنوان جاذ بهای جدیدی برای مواد نفتی فرار 121
بررسی اثر جه شهای نقط های بر خواص آنزیم پراکسیداز ترب سیاه کوهی به منظور حذف فنل از پسا بهای نفتی 122
شکست زیستی آسفالتین جهت کاهش جرم مولکولی و گرانروی نف تخام سنگین 123
بازیافت حلال در فرآیند واک سزدایی روغن پایه با استفاده از فناوری غشایی نانو فیلتراسیون 124
ساخت و بررسی غشای مرکب پلیمر- زئولیت برای جداسازی گازها 126
بررسی تجربی و تئوریک جذب گازطبیعی در نانولول ههای کربنی 127
بررسی اثر افزایش نانوذرات معدنی بر عملکرد خال صسازی هیدروژن در غشاهای نانوکامپوزیتی با پای ه پل یایمیدی 128
ساخت غشا سرامیکی نانو متخلخل تیتانیا- آلومینائی 129
ساخت پایلوت تولید مایعات سوختی از پلاستی کهای ضایعاتی و تایر ماشین 131
بهین هسازی جداسازی مخلوط مایعات غیرقاب لامتزاج با مطالعه خواص امولسیو نهای آب در نفت در محی طهای
ثقلی با استفاده از میدان الکتریکی 132
دس تیابی به فناوری ساخت و تولید بهبوددهند ههای شاخص ویسکوزیته برای روغ نها و روا نسازهای صنعتی
در مقیاس آزمایشگاهی 134
بررسی فنی و اقتصادی ساخت پایلوت واحد ریفرمینگ کاتالیستی از طریق شبی هسازی و Scale Down واحد
پالایشگاه به منظور طراحی پایه 135
ریفورمینگ گازطبیعی و د یاکسیدکربن با استفاده از کاتالیس تهای نوین تهیه شده به روش تکنولوژی پیشرفته پلاسما 136
طراحی جامع احداث مرکز تحقیقات ساخت غشاهای پلیمری الیاف توخالی و تخت 137
تولید برش همتراز نفتا با روش ارتقاء محصولات سنگین پالایشگاهی به منظور مصرف در واحدهای الفین 138
ساخت غشا نازک دو زئولیتی با کارایی بالا به کمک رو شهای نانوتکنولوژی از جمله میکرو امولسیون برای
جداسازی هیدروکرب نها 140
ساخت کیت تشخیص سریع آلودگی قارچ Hormoconis Resinae در سوخ تهای هوایی 141
بررسی امکان استفاده از میکروارگانیز مها در کراکینگ خوراک واحد هایدروکراکینگ )ایزوماکس( 143
استفاده از میکروارگانیز مها ب همنظور کنترل خوردگی میکروبی و مقایسه آن با رو شهای متداول در صنعت در
مقیاس پایلوت 144
ساخت و بررسی نانوفیلتر ائتلافی جهت به کارگیری در جداسازی قطرات روغن از پساب 146
پایدارسازی و تثبیت سیتوکروم C بر روی نانوذرات مغناطیسی آهن و ارزیابی عملکرد کاتالیتیک آن جهت ارتقای
کیفیت نفت خام و بر شهای نفتی )آزمایشگاهی( 147
سنتز و تعیین ساختار نانوذرات مغناطیسی اکسیدآهن با پوشش سیلیکای اصلاح شده و بررسی کاربرد آن در
حذف گوگرد از گازوئیل و بنزین 148
غن یسازی اکسیژن هوا با استفاده از غشاهای سرامیکی به منظور کاهش انرژی مصرفی 149
طراحی، مشاوره، خرید، نصب و را هاندازی واحد فرآیند هیدروکانورژن ) HRH ( به ظرفیت 200 بشکه در روز 150
سایر مواردesabzevar.ir
بررسی الزام وجود مشخصه LUBRICITY بر مبنای ASTM-D5001 در مشخصات سوخت 152 Jet A-1
بازنگری ساختار تشکیلاتی حراست شرکت ملی پالایش و پخش فرآورد ههای نفتی ایران 153
ارائه خدمات مشاور های به کارفرما در زمینه مدیریت پروژه و مدیریت برنام هریزی مبتنی بر اهداف کاربردی مصوب
شورای سیاس تگذاری تاسیس و تجهیز مرک ز فناوری شرکت ملی پالایش و پخش فرآورد ههای نفتی ایران 154
بررسی پتانسیل تجزیه میکروبی ترکیبات نفتی در خا کهای آلوده با استفاده از رو شهای ژنتیک مولکولی 155
طراحی قوای محرکه دیزلی با مالکیت ایرانی )سواری ملی( و ارائه مشاوره به وزارت نفت درخصوص واردات
خودروی دیزلی و انتخاب قوای محرکه دیزل خارجی 157
نمایها لفبایی 158
پروژه های پژوهشی شرکتهای تابعه 168
شرکت پالایش نفت آبادان 169
شرکت پالایش نفت امام خمینی)ره( شازند 170
شرکت پالایش نفت اصفهان 170
شرکت پالایش نفت بندرعباس 171
شرکت ملی پخش فرآورد ههای نفتی ایران 172
شرکت پالایش نفت تبریز 172
شرکت پالایش نفت شهید تندگویان تهران 173
شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران 174
شرکت پالایش نفت کرمانشاه 174
شرکت پالایش نفت لاوان 175
شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران 175
بخش دوم: خلاصه پروژ ههای دانشجویی
پژوهش در زمینه بهبود کمی و یکفی فرآورد ههای نفتی و بهبود استانداردها
محاسبات تعادلات دوفازی و س هفازی برای سیست مهای شامل آب و هیدروکربن 178
گوگردزدایی زیستی فرآورد ههای نفتی 179
بررسی بازیابی و احیای کاتالیست با استفاده از سیال فوق بحرانی 181
بررسی کارایی کاتالیستی CoMo/HMS در واکنش HDS برش نفتی C5C11 و مقایسه آن با کاتالیست
CoMo/Al2O3 آزمایشگاهی و نمون ههای صنعتی
182
ساخت کاتالیس تهای سه فلزی Nd- Rd- Pt و بررسی عملکرد آنها بر ریفرمینگ n-هپتان 183
گوگردزدایی از مواد نفتی توسط گاز هیدروژن در حضور کاتالیست صنعتی در یک رآکتور بستر سیال گاز-جامد 184
مد لسازی و کاربرد رآکتورهای سیکلونی با دو جریان برخوردکننده از واکن شهای مایع -جامد 185
مد لسازی و شبی هسازی کوره کاتالیستی واحد تولید هیدروژن پالایشگا هها 186
ابداع روش جدید باقیمانده وزنی مناسب برای رو شهای تحلیل بدون المان 187
کنترل پی شبین مبتنی بر مدل مقاوم بر روی برج تقطیر نفت )به روش 188 )MPC
بررسی مکانیسم تشکیل رسوب آسفالتین و اثر افزودن یها در تشکیل آن 189
مد لسازی رآکتور هیدرودی سولفوریزاسیون 190
شبی هسازی CFD رآکتور بستر ثابت هیدروکراکینگ واحد آیزوماکس 191
بررسی هیدروژنولیز n - هگزان بر روی کاتالیس تهای سه فلزی 193
اثر سولفید هیدروژن به عنوان بازدارنده کک و منواکسیدکربن در فرآیند شکست حرارتی اتان 194
نقش اسمز معکوس ). R.O ( در طراحی کنترل کیفی منابع آب 196
شبی هسازی عملکرد سیستم آلکیلاسیون با کاتالیست جامد جهت پالایشگا هها 198
بررسی و مد لسازی رفتار فازی تشکیل رسوب آسفالتین با استفاده از داد ههای آزمایشگاهی مخازن نفتی ایران 199
طراحی و مد لسازی فرآیند هیدروتریتینگ جهت حذف گوگرد و ترکیبات آروماتیک از بر شهای نفتی 200
تعیین مشخصات کربن فعال برای جذب گازمتان در سیستم 201 ANG
شبی هسازی و مد لسازی ریاضی ریفرمر متان با بخار آب 202
بررسی آزمایشگاهی و تعیین مشخصات هیدرودینامیکی جت مایع- مایع خروجی از روزنه 203
شبی هسازی عملکرد فعال کننده سیستم کراکینگ کاتالیستی بستر سیال 204
مد لسازی و شبی هسازی دینامیکی و کنترل فرآیند تبدیل کاتالیستی نفتا 205
شبی هسازی CFD برج جذب CO2 و NH3 با آب 206
مد لسازی و شبی هسازی رآکتورهای SBR )رآکتورهای ناپیوسته متوالی( 207
بررسی تأثیر توالی زمان بر عملکرد جداسازی نیتروژن از هوا با روش 208 PSA
جداسازی د یاکسیدکربن از Flue Gases در صنایع با استفاده از بسترهای قابل احیای کربنات سدیم و آهک 209
مد لسازی و شبی هسازی فرآیند هیدروکراکینگ گازوئیل خلأ به سوخ تهای مایع در راکتور بستر ثابت کاتالیستی 211
مطالعه هیدرودینامیک بسترهای سیال به منظور تعیین سهم رژی مهای مختلف هیدرودینامیکی 212
شبی هسازی واحد غلظت شکن و ارائه راهکار در جهت افزایش تولید بنزین پالایشگاه نفت بندرعباس 213
مقایسه اثر افزودن یهای اکسیژن و نیتروژ ندار روی کاهش آلایند هها و توان موتورهای دیزلی 214
مد لسازی ترمودینامیکی جذب گازهای اسیدی در آلکانول آمی نها با استفاده از مد لهای جدید ضریب اکتیویته 215
بررسی جذب سطحی بر روی مخلوط جاذ بها 216
بررسی رو شهای جذب CO2 با جاذ ب جامد 218
بررسی هیدرودینامیک قطرات بزرگ و شکستن آنها در سیست مهای مایع- مایع از نوع آکنده 219
سنتز و شناسایی زئولیت Na-Y )غربال مولکولی( از کائولن و مواد اولیه صنعتی داخل 220
بررسی اثر عوامل فعال کننده سطحی بر اندازه قطرات در ستو نهای پر شده 221
تعیین دمای اشتعال مخلو طهای سه جزئی به روش تجربی و مقایسه نتایج آن با مدل ترمودینامیکی 223
کنترل پیش مقاوم در حضور نامعینی ساختار نیافته به روش 224 LMI
شبی هسازی رآکتور بستر ثابت فرآیند GTL با تکنیک 226 CFD
طراحی و مشخص نمودن پروفیل انرژی و فشار در خط انتقال نفت و فرآورد ههای آن 227
مد لسازی سینتیکی فرآیند Visbreaking جهت ارتقاء بر شهای سنگین نفت 229
مد لسازی و شبی هسازی فرآیند جذب H2S با محلول دی گلایکول آمین در برج سینی دار 230
حلالیت گاز CO2 در حلا لهای آلکانول آمینی در فشارهای جزیی 231
مد لسازی CFD رآکتور سه فازی )گاز-جامد-مایع( فرآیند 232 FCC
مد لسازی فرآیند هیدروکراکینگ با استفاده از شبک ههای عصبی 234
شبی هسازی CFD انتقال حرارت بسترهای پر شده از کاتالیس تهای غیرکروی 236
بررسی اثر آنیون ها در کارایی کاتالیست واکنش زوج شدن اکسایشی متان 238
ساخت نانوکاتالیست ZSM - 5 )مورد استفاده در فرآیند دی متیل اتر است، قابل استفاده به عنوان مکمل
سوخت و جزء مواد مطرح روز است ( 239
بررسی جذب د یاکسیدکربن در محلو لهای امولسیونی 240
پیش بینی شرایط تشکیل واکس به کمک معادل ههای حالت مکعبی و قوانین اختلاط 241
شبی هسازی CFD بر روی محفظه پرتاب کننده ذرات در یک سیستم غبارگیری سیکلونی 242
کمینه سازی همزمان آب و انرژی در فرآیندهای شیمیایی 243
شبی هسازی و بهین هسازی فرآیند ریفرمینگ ترکیبی متان 244
بررسی رفتارخش کک نهای بستر سیال با استفاده از دید هبانی صوتی بستر 245
مد لسازی ترمودینامیکی حلالیت گازهای اسیدی در محلو لهای آبی الکترولیت 246
مد لسازی سینتیک سنتز فیشر -تروپش در رآکتورهای دوغابی با استفاده از ایزوتر مهای جدید 247
بررسی انتقال جرم در سیست مهای مایع- مایع حاوی نانو ذرات 248
شیری نسازی بر شهای نفتی توسط فرآیند غشایی 249
مد لسازی راکتور بستر سیال غشایی تولید گازسنتز از متان 250
مد لسازی فرآیند حذف د یاکسیدکربن از گازطبیعی و گازسنتز با استفاده ازغشاهای زئولیتی 251
بررسی تجربی انتقال حرارت افت فشار جریان نانوسیال در لول ههای افقی تخت در شرایط دمای جداره ثابت 253
مطالعه تجربی انتقال حرارت و افت فشار جریان آرام نانوسیال در داخل لوله U شکل با شعا عهای خم متفاوت 254
مطالعه تجربی انتقال حرارت و افت فشار جریان آرام نانوسیال در لوله مارپیچ شیب دار با دمای ثابت دیواره 255
مطالعه خواص کاتالیستی کربیدهای مولیبدن و تنگستن بر پایه زئولیت ZSM-5 در ریفرمینگ n- هپتان و
Dehydroaromatization متان و تبدیل آن به بنزن ۲- بررسی شیمی سطح واکنش هیدروژناسیون بنزن
Ni/Al2O3 روی کاتالیس تها
256
پژوهش در زمینه حفاظت محی طزیست و ایمنی
ب هکارگیری تکنولوژی جذب سطحی جهت بازیافت بخارات فرار در مراکز توزیع 259
اصلاح یک زئولیت طبیعی )ناترولیت( از طریق فرآیند تعویض یون به روش مذاب به منظور جذب برخی از
آلایند ههای زیست محیطی )نفتالین( 260
مد لسازی عددی توزیع آلایند ههای نفتی در محی طهای دریایی 261
بررسی حذف متیل ترشیاری بوتیل اتر ) MTBE ( از خا کهای آلوده به روش اکسیداسیون 263
بررسی میزان جذب و نشست MTBE در خا کهای رس طبیعی و اصلاح شده 264
تأثیر اصلاح کنند ههای آلی در زیست سالم سازی خا کهای آلوده به مواد نفتی 266
پا کسازی خا کهای آلوده به مواد نفتی توسط گیاهان 268
بررسی بازدهی روش شستشوی خاک جهت پاکسازی خاک آلوده به تر یکبات نفتی ) 270 )TPH
)UV+H2حذف فنل به روش اکسیداسیون پیشرفته ) 272 O
تحلیل سینوپتیکی نقش جریان هوا در انتشار آلایند ههای حاصل از پالایشگا هها )مطالعه موردی پالایشگاه تهران( 273
پاکسازی خا کهای آلوده به گازوئیل به کمک شویند ههای آنیونی 274
مد لسازی فرآیند هیبریدی هوادهی- تراوش تبخیری جهت جداسازی ترکیبات آلی فرارا ز آ بها و پسا بهای صنعتی 275
بررسی پراکندگی نور از امولسیون نفتی آب دریا توسط رو شهای 277 Mie
ارزیابی آسیب پذیری منابع آب زیرزمینی توسط آلایند ههای صنعتی پالایشگاه نفت تهران با استفاده از مد لهای
MODFLOW و 278 MT3DMS
ارزیابی بازدهی روش خا کشویی جهت پا کسازی خاک آلوده به هیدروکرب نهای نفتی با تأکید بر ترکیبات 279 BTEX
بررسی تجربی و تئوری حذف ترکیبات آلی فرار ) VOCs ( از آب با استفاده از جذب سطحی 280
بررسی باقیمانده فلزات سنگین شاخص آلودگی نفتی در رسوبات رویشگاه و کالبد درختان حرا در جنگ لهای
مانگرو استان بوشهر 281
مطالعه آزمایشگاهی مقاومتی برشی خا کهای ماس های رس دار آلوده به نفت در حالت غیر اشباع 283
بررسی توانایی جذب PAHs هیدروکرب نهای آروماتیک چندحلق های ب هوسیله صدف صخر های: )مطالعه موردی
اکوسیستم قشم( 284
بررسی عملکرد اسکرابر دینامیکی جدید در حذف آلایند ههای گازی و ذرات 286
تحلیل داد ههای پایش کیفی منابع آب زیرزمینی برای شناسایی مشخصات منبع آلودگی 287
بررسی تغییرات پارامترهای ژئوتکنیکی خا کهای آلوده به نفت خام )مقاومت تک محوری و CBR و ارائه
رو شهای مختلف پالایش از دیدگاه محی طزیست( 288
مد لسازی فرآیند هیبریدی هوادهی- تراوش تبخیری جهت حذف ترکیبات آلی فرار از آب و بازیابی آنها 289
بررسی رفتار تجزیه بیولوژیکی و انتقال مواد نفتی در آ بهای زیرزمینی اطراف پالایشگاه تهران 291
ساخت و شناسایی غشا نانو زئولیتی MFI بر روی پایه آلومینا و بررسی امکان جداسازی ترکیبات BTEX از
آ بهای آلوده به روش تراوش تبخیری 293
حذف و تجزیه زیستی آنتراسن در محی طهای آبی توسط قارچ ریسه سفید 294
تعیین شرایط بهینه و مد لسازی حذف بیولوژیکی سرب و کادمیم از محلو لهای آبی توسط جلبک غیرزنده تصفیه
شده 295 Padina Pavonia
حذف یو نهای فلزی نیکل از پسا بهای صنعتی در شرایط غیرهوازی با استفاده از نانو ذرات مغناطیسی اکسید آهن 296
حذف بیولوژیکی فلزات سنگین مس و کروم از پسا بهای صنعتی 298
حذف ترکیبات فرار آروماتیکی از هوا به روش بیوفیلتراسیون 299
مشخصه سازی یک سیستم بیورآکتور هیبریدی جهت تصفیه پساب مدل 300
مطالعه تجربی خصوصیات و نرخ اشتعال آت شسوز یهای استخری 301
مطالعات تجربی تصفیه پساب نفتی درسیست مهای ترکیبی غشایی پایه پلیمری 302
تحقیق تئوری وتجربی آتش استخری و تجهیزات احاطه شده در آن با بررسی اثر نانوذرات 303
بررسی پارامترهای موثر بر پدیده گرفتگی غشا در بیوراکتورهای غشایی 304
تصفیه پسا بهای نفتی به روش میکروفیلتراسیون توسط غشا سرامیکی 305
تولید هیدروژن به روش تجزیه فوتوکاتالیستی آلایند هها با استفاده از نانوذرات نیم ههادی 307
حذف فلزات سنگین از پساب به روش غشای مایع ترکیبی 308
حذف فنل از پسا بهای صنعتی از طریق بهک‌ارگیری بیورآکتور غشایی 309
شبی هسازی بیورآکتورهای غشایی در تصفیه پسا بهای صنعتی با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی 311
بررسی اثر دما و سیستم هوادهی پیوسته و ناپیوسته در حذف آلایند ههای آلی در فرآیند بیوفیلتراسیون 312
تصفیه پسا بهای صنعتی ب هوسیله مواد نانو فتوکاتالیست تثبیت شده در رآکتور بستر ثابت 313
طراحی و ساخت بیورآکتورهای غشایی به منظور تصفیه پساب سنتزی 314
مد لسازی توزیع غلظت آلایند ههای ناشی از حرکت خودروها در بزرگرا هها بر روی سرنشینان آنها 316
پژوهش در زمینه رفع تنگناهای عملیاتی و بهسازی و حفاظت صنعتی
طراحی سیستم هوشمند کنترل سوخت هوا و متوسط دما در درون کوره 318
بهین هسازی مصرف انرژی در فرآیند تولید هیدروژن از گاز طبیعی 319
طراحی کنترل کنند ههای هوشمند هیبرید برای محرکه موتور سنکرون آهنربا دائم درونی 321
توسعه استراتژ یهای جدید کنترلی برای پایداری ولتاژ در شبک ههای چند ماشینه 322
بهین هسازی مبد لهای حرارتی پوسته لول های با لول ههای فین کوتاه به کمک الگوریتم ژنتیک 323
بررسی مدیریت ریسک عملیاتی از نقطه نظر رو شهای داخلی و وقایع خارجی در تأمین قطعات یدکی شرک تهای
پالایش نفت )مطالعه موردی: شرکت پالایش نفت بندرعباس( 324
ممیزی انرژی کور هها و بویلرها به منظور کاهش مصرف سوخت و کاهش آلایند ههای زیست محیطی در پالایشگاه بندرعباس 325
انتگراسیون هیدوژن در پالایشگا ههای نفت 326
طراحی ساختار کنترل برای بر جهای تقطیرسری 327
بهین هسازی اگزرژی- پینچ بر جهای تقطیر 328
تحلیل لرز های مخازن ذخیره مایعات در هنگام زلزله با درنظر گرفتن اثرات دینامیکی ناشی از حرکت غیرخطی
سطح آزاد 329
طراحی و شبی هسازی FCL ابر رسانای نوع مقاومتی مبتنی بر مسائل حفاظتی سیستم قدرت 330
بررسی علل خوردگی و تخریب در قسمت میانی بدنه پمپ واحد آمین و ارائه راه حل مناسب 331
مد لسازی و بهین هسازی سیستم تولید همزمان حرارت - توان در مجموعه توزیع بخار 332
مد لسازی نگهداری بر پایه قابلیت اطمینان با استفاده از شبی هسازی یکپارچه و الگوریتم ژنتیک 334
مد لسازی درخت تصمیم هوشمند با استفاده از رو شهای شبی هسازی و هوشمند برای مخازن تحت فشار 335
ارزیابی عملکرد SSSC و SFCL برای بهبود پایداری گذرا و محدودسازی جریان خطا در سیستم قدرت 336
تشخیص کیفیت سیالیت در بسترهای سیال با استفاده از دید هبانی ارتعاشات بدنه بستر 337
تشخیص کیفیت سیالیت در بستر سیال با استفاده از دید هبانی صوتی بستر 338
کنترل بر جتقطیر توسط محاسبات نرم 339
بررسی تجربی و عددی افزایش انتقال حرارت با استفاده از محیط متخلخل 340
بررسی افزایش ترشوندگی آکن ههای استیلی 341
مد لسازی و شبی هسازی غیر ه مدمای مبد لهای حرارتی مجهز به فوم 342
اندازه گیری میزان Holdup در یک بستر سیال شده به روش نوری 344
محاسبه سطح تماس در بسترهای گاز-مایع با روش نوری 345
روبش بر جها، مخازن و ظروف فرآیندی و اطمینان از صحت عملکرد آنها به کمک اشعه گاما و نوترو نهای برگشتی 346
تحلیل تنش حرارتی یک استک SOFC ب همنظور ارزیابی رفتار آن در مرحله آغاز ب هکار پیل ب هکمک نرم افزار
347 ANSYS
بررسی عملکرد یک نوع آکنه ساختاریافته با سطح ویژه بالا و اثر استفاده از دو نوع آکنه متفاوت )ب هصورت یک
در میان( در برج آکنده 348
شبی هسازی سیکلون واحد FCC با تکنی کهای 349 CFD
شبی هسازی سیکلو نهای جداساز گاز- مایع با استفاده از 351 CFD
ارزیابی ریسک و مد لسازی پیامد در واحد آیزوماکس 352
شبی هسازی CFD هیدروسیکلو نهای جداکننده نفت از آب 353
ارزیابی بازدارندگی مخلوط نیترات کلسیم و آمونیوما ز خوردگی فولاد وا ثر ه مافزایی آن با سایر تر یکبات در آب خنثی 355
بررسی و بهین هسازی پارامترهای فرآیند جوش اولتراسونیک برای جوشکاری صفحات پلیمری 356
بهین هسازی مصرف هیدورژن در پالایشگاه با روش برنام هنویسی ریاضی 358
بهین هسازی توزیع جایگا ههای گاز طبیعی 359
مد لسازی ترمودینامیکی موتورهای اشتعال تراکمی سوخت همگن با در نظر گرفتن سینتیک مفصل شیمیایی و
کنترل فرآیند احتراق با سوخ تهای ترکیبی 360
جریان سیال و انتقال حرارت جاب هجایی در کانا لهای نیمه اشغال شده از ماده متخلل 362
عیب یابی فرآیند با استفاده از ترکیب داد ههای چندین حسگر و الگوریتم فیلتر کالمن )پایان نامه به زبان انگلیسی( 363
کنترل pH در رآکتورهای CSTR با استفاده از شبکه عصبی )پایا ننامه به زبان انگلیسی( 364
طراحی و بازسازی شبکه ابزار دقیق برای کنترل و مانیتورینگ پروسه )پایا ننامه به زبان انگلیسی( 365
مد لسازی و شناسایی زمان حقیقی یک برج تقطیر با ب هکارگیری روش فازی TSK )پایا ننامه به زبان انگلیسی( 366
368 Distributed Monitoring of Hybrid Systems
مد لسازی، شناسایی و کنترل بهینه سیست مهای هیبرید )پایا ننامه به زبان انگلیسی( 370
شناسایی عصبی و کنترل تطبیقی فرآیند های متغیر با زمان غیر خطی و چند متغیره
Nonlinear Time- Adaptive Multivariable Neural Identification and Control of
varying Chemical Processes
372
Design and Implementation of an Interoperable Networked Control System Using
374 I ndustrial Ethernet andProfibus DP
Improving the control performance of networked control systems using a novel
375 fuzzy adaptive auto-tuned PID
ردیابی و ریش هیابی مقاوم خطای فرآیندهای غیرخطی به روش مدل مبنا با استفاده از سیست مهای هوشمند فازی
تحو لگرا )پایا ننامه به زبان انگلیسی( 376
آموزش شبکه عصبی Wavelet با استفاده از الگوریتم Sampling جهت شناسایی و کنترل یک سیستم
دینامیک غیرخطی )پایا ننامه به زبان انگلیسی( 378
بررسی کیفیت شیمیایی و پتانسیل خوردگی آ بهای آشامیدنی تولیدی درپالایشگاه بندرعباس و ورودی به آن 379
طراحی سیستم کنترل و مانیتورینگ بلادرنگ سیستم فلر )پایا ننامه به زبان انگلیسی( 381
مطالعه آزمایشگاهی و مد لسازی تجربی افت فشار در خطوط لوله انتقال جریان دوفازی 382
مد لسازی ماندگی مایع در خطوط انتقال جریا نهای دو فازی مبتنی بر داد ههای آزمایشگاهی 383
به کارگیری بهین هساز یهای چند هدفه در بهبود رو شهای کنترل مقاوم فرآیند صنعتی 384
بررسی نقطه بحرانی اول و دوم در ستو نهای 385 RDC
مد لسازی ضریب انتقال جرم در ستو نهای پرشده با پکین گهای منظم و نامنظم 386
بهین هسازی فرآیند تقطیر استخراجی با استفاده از شبی هسازی مولکولی حلال 387
بررسی پارامترهای موثر برخوردگی شیرین ) CO2 ( درفولاد کربنی 388
رفتار کمانشی سخ تکنند ههای ناکامل حلقوی Tشکل در محل اتصال پوست هها 389
بهین هسازی فرآیند تولید سوخت دیزل بدون گوگرد 390
بررسی تجربی احتراق یک موتور اشتعال جرق های با سوخت ترکیبی بنزین و اتانول در جهت کاهش مصرف
سوخت و آلایند هها 391
طراحی کنترل پی شبین غیرخطی چند متغیره و پیاد هسازی آن روی دستگاه چهارتانک 392
بهین هسازی راندمان دی گهای بخار پالایشگا هها با بررسی و تحقیق در شناخت منابع هدر رفت انرژی و چگونگی
بازیافت انرژی جریا نهای خروجی از دی گها و کاهش میزان اتلاف انرژی همچنین مطالعه اقتصادی نصب
سیست مهای کنترل مدرن روی دی گهای بخار و تاثیر آن در راندمان
393
افزایش بازدهی حرارتی توربین گازی 5/ 53 مگاواتی موجود نیروگاه 2 پالایشگاه آبادان با استفاده از روش بازیافت
حرارتی 394
بررسی امکان کاهش مصرفی انرژی در واحد کت کراکر ) FCCU ( پالایشگاه آبادان از طریق بهین هسازی
متغیرهای عملیاتی 395
شبی هسازی FEM جهت تعیین عمر خستگی مخازن تحت فشار اتوفرتاژ با در نظر گرفتن اثر بشینجر 396
تهیه نانوکامپوزیت پلی یورتان- کلی و بررسی خواص ضد خوردگی آن 397
تحلیل و شبی هسازی مخازن کروی تحت فشار چند لایه جهت بهین هسازی ظرفیت تحمل بار 398
مطالعه تجربی الگوهای جریا نهای جوششی در لول ههای صاف و میکروفی ندار با شی بهای مختلف 399
رفتار ضدخوردگی پوشش محافظتی بر پایه اپوکسی تقویت شده با پرک شیشه در حضور پلی آنیلین و مقایسه
آن با پوشش نانو کلی-پلی آنیلین 400
تشخیص خطاب ا طراحی رؤیتگرهای غیرمتمرکزب رای سیست مهای چندمتغیره غیرخطی )ب رج تقطیر پالایشگاه تهران( 401
تشخیص پیشگویانه شرایط بحرانی در سیست مهای غیرخطی )پایا ننامه به زبان انگلیسی( 402
تشخیص و علت یابی خطاهای فرآیندی با استفاده از رو شهای هوشمند مبتنی بر ویژگ یهای رفتاری خطا
)پایا ننامه به زبان انگلیسی( 403
طراحی و شبی هسازی یک سیستم کنترل فیلدباس برای یک واحد صنعتی در صنایع رنگ- گاز پتروشیمی)پایا ننامه
به زبان انگلیسی( 404
طراحی بهینه همراه با کالیبراسیون کویل رکوفسکی جهت انداز هگیری جریا نهای بالا 405
استفاده از باکتر یهای امولسیون کننده نفت سنگین در جلوگیری از رسو بگذاری در مسیر خط لوله 406
پژوهش در زمینه شناخت و ب هکارگیری فناور یهای نو
جداسازی آروماتی کها از غیرآروماتی کها با استفاده از غشا در صنعت پالایش نفت 408
جداسازی مخلو طهای چند جزئی به وسیله غشاهای پلیمری 409
جداسازی الفی نها / پارافی نها بااستفاده از غشاهای پلیمری 411
تهیه نرم افزار شبی هسازی فرآیندهای غشایی جداسازی گازها 413
تهیه و تعیین مشخصات غشایی نانو زئولیتی سیلیکالیت با کارایی بالا به روش سنتز نانوزئولیت سیلیکالیت

414

 

دانلود DOWNLOAD

esabzevar.ir

برچسب ها: چکیده پروژه های پژوهشی و دانشجویی شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی ایران از 1380 تا

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی