وی تصریح کرد :
در گذشته بار کل معدن از طریق جاده حمل شده است و با آغاز بارگیری و حمل ریلی و توافقات به عمل آمده از این پس بخش قابل توجهی از بار این معدن به سهولت و امنیت بیشتر از طریق راه آهن حمل خواهد شد.


وی تصریح کرد :
در گذشته بار کل معدن از طریق جاده حمل شده است و با آغاز بارگیری و حمل ریلی و توافقات به عمل آمده از این پس بخش قابل توجهی از بار این معدن به سهولت و امنیت بیشتر از طریق راه آهن حمل خواهد شد.

ایستگاه راه آهن سبزوار-esabzevar.ir

الکترونیک سبزوار-esabzevar.ir

ضیائی مهر تصریح کرد:
ایستگاه سبزوار با توجه به همجوار بودن با جاده ترانزیتی سلطان آباد؛قوچان؛لطف آباد دارای ظرفیت بالقوه بالایی در حمل بار است و با برنامه های راه آهن جمهوری اسلامی ایران در گسترش و افزایش دسترسی به شبکه ریلی بازاریان و تاثیر فرایند های اداری و بازارگانی حمل ونقل سبزجایگزین مناسبی برای حمل و نقل جاده ای در این منطقه خواهد بود.

الکترونیک سبزوار-esabzevar.ir

  ایستگاه راه آهن سبزواردر 6 کیلومتری سلطان آباد مرکز شهرستان خوشاب واقع شده است

الکترونیک سبزوار

esabzevar.ir