لوح فشرده چند رسانه ای در زمینه های مختلف ایمنی و بهداشت می باشد

 

این نرم افزار چند رسانه ا ی  توسط مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار

 

و تحت عنوان طرح آموزش همگانی ایمنی تهیه و تنظیم گردیده